miércoles, 27 de mayo de 2009

I PER ACABAR...

DON'T EVER GIVE UP!!!!!

HOW MANY TIMES HOW MANY LIES

AVALUACIONS I CONCLUSIONS

10.-AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE FET.

Crec que és altament positiva i motivant tant pels alumnes, per a mi i per al professor Ginés que s’ha quedat amb les coordenades del blog, per tornar-ho a utilitzar .
Els criteris seguits eren:
-assoliment dels noms countables and uncountable.
-utilització correcta del there is and there are.
-formulació de frases amb how much and how many?
-correcció en l’ús del vocabulari.
-ampliació del vocabulari.
-presentació correcta: ordre i presentació pulida.
-raonament lògic.


11.-AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENY.

-Aprenentatge actiu, parteix del coneixements previs del alumne i a partir d’aquí en adquireixen de nous.
- Aprenentatge realitzat en un entorn proper, motivant i adequat per a ells.
-L’activitat presenta diferents continguts pels objectius d’aprenentatge, amb exemples reals i quotidians com el cas del restaurant.
- L’activitat els hi presenta les regles que han d’aplicar posteriorment.
- L’activitat té diferents perspectives, la qual cosa possibilita diferents escenaris d’aprenentatge:tornar a llegir, tornar a visualitzar els vídeos, reflexionar....
-L’ús de les TIC és fonamental degut a que possibilita tot el que anteriorment he mencionat i és un aprenentatge social.
-El paper de mediador del professor queda demostrat: els motiva, es posa en el seu lloc, incentiva els seus processos cognitius, dona resposta a les seves preguntes, els estimula cap a la reflexió i cap als processos metacognitius, orientant l’activitat i la solució de les dificultats.


12.- CONCLUSIONS

Utilitzant un llenguatge col·loquial, crec que tots van gaudir del desenvolupament de l’activitat i crec que això és molt important.
Ela alumnes han experimentat un canvi conceptual, aprenent a seleccionar i organitzar la informació adient i a compartir-la.
L’aplicació de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge fan que l’aprenentatge dels alumnes sigui constructiu, oblidant el professor aquest rol antic de transmissor de coneixements.
L’activitat suposa una actualització de l’ús de les NTIC per part del professor, totalment necessari en la societat en la qual ens desenvolupen i en la qual l’escola ha de jugar un paper destacat i imprescindible.

activitat 2.5


martes, 12 de mayo de 2009

IT'S EASY: HOW MUCH? AND HOW MANY?


DESCRIPCIÓ dels agents Personals i de la TECNOLOGIA mediadora

El professor de l’àrea curricular d’anglès de 6è de Primària vol que els seus alumnes facin un treball pràctic sobre com fer servir HOW MUCHe ? and HOW MANY ? a través d’un blog, on es faran conscients de les possibilitats que ofereixen les TIC.
Per portar a terme el treball el professor ha creat un blog on els alumnes treballaran en parelles i tindran sempre la possibilitat de consultar els dubtes que els hi vagin sorgint, tot i que l’explicació dels conceptes ja estan inclosos al blog, on hi ha també una sèrie d’exercicis per practicar els conceptes.
Utilitzem lesTIC per elaborar el blog i el power point per la presentació.


Descripció del problema de partença.

“Aprenem de les TIC I amb les TIC el how muchc i el how many”
La utilització correcta del how much i how many té una certa complexitat pels alumnes, volem que els alumes es facin conscients de que les N.T. són un mitjà per construir i adquirir aprenentatges, ajudant-los a potenciar les seves capacitats i desenvolupar les seves habilitats de pensament, aconseguint així un aprenentatge significatiu. Els alumnes com actors-protagonistes del seu treball.


Manera com es planteja el problema als aprenents

Crec que el fet d’anar a l’aula de informàtica i treballar amb els ordinadors d’entrada ja suposa un incentiu i una motivació pels alumnes.
Parteixo dels seus coneixements previs que els he comprovat a la classe.
Els explico que és un blog i com es pot treballar en ell.
Els hi dono una petita explicació teòrica de la part gramatical anglesa que trobaran al blog
Treballar en parelles’ ( s’hauran de preveure el tipus de parelles, idealment estaria bé que ells poguessin escollir-les però també hauríem de pensar que en les parelles haguessin una compensació dels coneixements per poder-se ajudar entre ells), em decanto per la segona opció.
El fet de que podran comptar amb les explicacions del professor en qualsevol moment del desenvolupament de l’activitat serà tranquil•litzador, tot i que a la majoria no els hi farà falta.
Al final hauran de fer una exposició del treball en power point als companys de la classe paral•lela a la seva.


Context de l’activitat

L’activitat s’emmarca en l’àrea curricular d’anglès i el tema es donat pel professor, la motivació ve donada per la utilització del blog i pel fet que després hauran de fer un power point per exposar-ho davant dels companys de l’altre classe. La qual cosa els ha de permetre autoavaluar el grau d’ autoaprenentatge assolit i si aquest és significatiu.
La classe es desenvoluparà a l’aula TIC.
Disposem de 3 hores però en funció del desenvolupament de l’activitat està previst donar-los més temps.


Característiques Cognitives, emocionals, actitudinals i físiques dels aprenents

És un grup de 30 alumnes de la mateixa edat, tot i que hi ha dos repetidors.
Les capacitats cognitives són les pròpies de l’edat per la qual cosa poden desenvolupar l’activitat perfectament.
L’aprenentatge és significatiu, JONASSEN, ells són actors-protagonistes actius, és intencional, es busca l’assoliment d’uns objectius concrets, és constructiu degut a que es parteix dels seus coneixements previs que ampliaran, és col•laboratiu, realitzat en parelles i contextualitzat, dins de les activitats que es realitzen a l’aula.
El professor és un mediador entre els alumnes i el seu aprenentatge.
La tecnologia és un mitjà molt important per portar a terme l’aprenentatge que ha de ser significatiu.


Competències específiques que l’aprenent ha de demostrar o assolir

Demostrar la competència sobre l’objectiu específic de l’activitat:”how much i how many”, aprendre a aprendre amb autonomia i iniciativa personal i social a través del tractament de la informació donada i dels exercicis que han de desenvolupar.
Desenvolupar la capacitat de pensar, investigar,seleccionar la informació, contrastar diferents opinions i comunicar la informació apresa dins de la construcció dels seus propis coneixements.
Utilitzar programes a partir de les destreses pròpies que han anat adquirint i també a través de la intuïció. Els alumnes acostumen a desenvolupar destreses a partir de la prova-error degut a que estan habituats a partir dels videojocs que han utilitzat des de sempre.


CONTINGUTS:
-conceptuals, procedimentals i actitudinals

L’ús del blog per treballar la unitat didàctica: how much i how many.
-Utilitzar el blog com part de la tecnologia educativa i el power point.
Conceptuals:--Saber treballar en parelles, partint de l’elaboració, discussions positives i reflexions aportades individualment per assimilar els noms countable or uncountable i posteriorment, el how much i el how many.
Procedimentals:-Llegir comprensivament el material aportat al blog pel professor.
-Utilització del diccionari visual i acústic per la pronunciació.
-Descripció oral del desenvolupament de la tasca i els exercicis preparats per aquesta finalitat.
-Utilitzar els arguments per la distinció entre el how much i el how many.
-Elaborar el power point.
-Fer l’exposició amb el power point davant dels seus companys.
Actitudinals:-Valoració verbal argumentada de la utilització del blog.
-Establir una bona relació de cooperació amb el seu company: compartint els coneixements, expressant els dubtes i ajudant-se entre ells quan sigui necessari, des del respecte.
-Mostrar una millora en la responsabilitat i interès per desenvolupar bé l’exercici.


Previsió de la seqüència d’activitats

L’ambient a l’aula de les TIC és normal, els alumnes aixequen la mà per fer preguntes de tant en tant i només es trenca una mica la tranquil•litat quan escolten les cançons que algun d’ells s’atreveix a repetir algun tros en veu alta.
Van desenvolupant la feina poc a poc i pensant en l’activitat final: el power point, per la qual cosa han d’estar molt segurs i aquí és la part on hi ha més demandes al professor, tot i que la seva funció continua sent de mediador, els ofereix pistes per fer-los reflexionar quan ho considera oportú.


Fonamentació psicopedagògica del disseny

Els alumnes prenen contacte amb les informacions del blog, és un procés actiu de cerca de informació. Parteixen dels seus coneixements previs que hauran de saber organitzar i reorganitzar, passaran per diferents estadis de coneixements i en construiran de nous.
Aprenen a aprendre en una comunitat d’aprenentatge des de la seva consciència.
Les TIC els proporciona autonomia i seguretat, els afavoreix l’expressió oral “sense vergonya” en un idioma nou i tan important pel seu futur com és l’anglès.
El treball col•laboratiu en parelles també és molt important perquè permet l’enriquiment dels membres de la parella i fomenta la investigació: “ el que no pensa un, el pot pensar l’altre”
Les TIC combinen elements visuals, sonors i textuals, importants per crear, construir i desenvolupar l’esperit crític.


Procediments i criteris d’avaluació

-L’avaluació es centra en els objectius establerts prèviament.
-Assoliment de l’ús del how much i how many.
-Capacitat per treballar en parelles.
-Fer servir el blog de manera adequada per la construcció del coneixement.
-Utilització del power point per l’exposició davant dels seus companys del curs paral•lel.
-Competència en la utilització dels programes.
-El grup farà una autovaloració del treball desenvolupat, tenint en compte els punts forts i els punts febles, que els servirà als alumnes per autoavaluar-se i servirà al professor per introduir millores.
-Després de l’exposició amb el power point davant dels seus companys, rebran tots plegats un feed back sobre la feina desenvolupada sobre el que serà necessari reflexionar tots plegats.

martes, 28 de abril de 2009

Conclusió sobre la interacció i la construcció del coneixement en aquest fil

El debat ha estat molt important en la nostra assignatura, permetent-nos argumentar sobre una informació que semblava poc estructurada i genèrica al començament.

Al nostre fil de debat: La intel·ligència a la nevera i altres fractures, el debat girava al voltant del mite, la democratització de les TIC, aquí ens van adonar de que el poder econòmic mundial, dona origen a fractures digitals en diferents aspectes, socials, econòmics i òbviament culturals.

En la nostra participació calia analitzar les perspectives a favor i en contra i així ens podien adonar si la nostra premissa era valida i estava ben fonamentada per les dades i observacions també valides. Així comprovaven que la conclusió era valida.

La eina metodològica de c-map tools va ser un estri metodològic important, tot i que abans les participacions textuals , assenyalant premisses i conclusions ja ens portaven a realitzar un procés metacognitiu per argumentar de manera correcta.

Les premisses i les conclusions ajudaven, però l’expressió gràfica de l’argumentació ajudava molt en el procés d’argumentació.Com diu el refrany popular :”una imatge val més que mil paraules”.

La intel·ligència a la nevera i altres fractures